Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Chức Năng nhiệm vụ

Liên hiệp Hội Thái Bình có chức năng:

- Tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ đang làm việc tại Thái Bình, trí thức là con em người Thái Bình đang sống và công tác trên mọi miền tổ quốc và nước ngoài, trí thức trong nước và trí thức người nước ngoài tham gia đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu mạnh và phát triển. Động viên, phát huy vai trò, tiềm năng trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước, tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Làm đầu mối liên kết giữa các Hội thành viên với nhau, với các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp hội.

- Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, Hội thành viên và trí thức khoa học công nghệ Thái Bình.

Liên hiệp Hội Thái Bình có các nhiệm vụ chính sau:

      Liên hiệp hội tỉnh Thái Bình có những nhiệm vụ chính sau đây: 

          1. Củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động các hội thành viên, các tổ chức khoa học công nghệ trong hệ thống của Liên hiệp hội..

2. Tham gia thực hiện xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo.

3. Chủ động đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cỏc sở, ngành những vấn đề quan trọng về đường lối, chính sách, chủ trương xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, gióa dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.

4. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách phát triển khoa học công nghệ của Đảng và Nhà nước. Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân, cho hội viên và mọi tầng lớp lao động xã hội trong tỉnh. Tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quan vào khoa học và công nghệ.

5. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác hội cho các cán bộ tham gia công tác hội; đội ngũ trí thức và hội viên.

6. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào phục vụ sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

7. Tham gia hoạt động phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân

8. Tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chương trình , kế hoạch, các chủ trương chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cỏc sở ngành về phát triển kinh tế xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, xây dựng pháp luật, tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng; Tham gia giám sát độc lập đối với các đề án, công trình quan trọng của tỉnh, ngành và UBND cỏc huyện, thành phố.

9. Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Tỉnh ủy, HĐND, UBND và cỏc sở, ngành.

10. Tăng cường hợp tác quốc tế, vận động trí thức khoa học công nghệ người Việt nam ở nước ngoài, trí thức nước ngoài đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ Thái Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.

Vận động trí thức là con em của quê hương Thái Bình hiện đang công tác và sinh sống trên mọi miền của tổ quốc và đang sinh sống ở nước ngoài, tham gia góp phần xây dựng quê hương (thông qua hỗ trợ, hợp tác… giữa Liên hiệp hội với các hội, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức khoa học, theo quy định của pháp luật).

11.  Là cơ quan Thường trực Tổ chức Hội thi Sáng tạo khoa học công nghệ Thái Bình(2năm/lần), Giải thưởng Khoa học công nghệ Lê Quý Đôn(5năm/lần), cơ quan Thường trực Quỹ hỗ trợ Sáng tạo khoa học công nghệ Lê Quý Đôn...

12. Phối hợp với các thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, khối liên minh công- nông- trí dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: