Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Phê duyệt danh mục đề tài dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017

Phê duyệt danh mục đề tài dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017

Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016 đã được nghiệm thu

Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016 đã được nghiệm thu

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 26/5/2016

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 về việc phê duyệt danh mục đề tài, đề án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2016

Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 18/03/2016

Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 18/03/2016 về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2016

Danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2014

Danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2014

Danh mục chương trình các đề tài nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp ngành năm 2013

Danh mục chương trình các đề tài nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp ngành năm 2013

Danh mục chương trình các đề tài nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp tỉnh năm 2012

Danh mục chương trình các đề tài nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp tỉnh năm 2012

Danh mục các chương trình đề tài khoa học cấp ngành năm 2012

Danh mục các chương trình đề tài khoa học cấp ngành năm 2012
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: