Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin hoạt động LHH
Thái Bình:Liên hiệp Hội tổ chức phản biện đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

    Chiều ngày 15/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025” . Tham dự Hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành, chuyên gia trong và ngoài tỉnh. TS. Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì Hội thảo.Đ/c Nguyễn Ngọc Dư - Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội nghị


Dự thảo Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025” có mục tiêu là phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, tạo bước chuyển biến cơ bản về năng lực và trình độ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.        Đ/c Bùi Quang Hộ -  Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu tại Hội nghị  Đ/c Hoàng Thị Thu Hiền -  Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu tại Hội nghị


 Sau khi nghe đại diện Sở Khoa học và Công nghệ trình bày Dự thảo Đề án, các đại biểu tại Hội thảo đã sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản biện, tư vấn cho đơn vị soạn thảo. Các đại biểu cho rằng, Đề án có bố cục rõ ràng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, tiêu đề phù hợp. Tuy vậy, thành viên Hội đồng phản biện cũng đề nghị cơ quan soạn thảo chú ý ở phần thực trạng, trong quá trình đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ của giai đoạn trước nên lượng hóa về mặt số liệu, bổ sung phần đánh giá vai trò của KHCN trong việc giải quyết các vấn đề mang tính thời sự xã hội trong thời gian qua như xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số, phòng chống đại dịch Covid -19…; Cần xác định rõ vai trò của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp KHCN và các trường đại học, cao đẳng trong phát triển KHCN trên địa bàn tỉnh; Các chỉ tiêu đặt ra cần bám sát chủ trương, nghị quyết của tỉnh, tránh dàn trải, xa rời thực tiễn, chỉ tiêu cũng cần định lượng cụ thể để dễ theo dõi và đánh giá; cần thống nhất điều chỉnh mục tiêu phát triển tăng, giảm cho phù hợp với nguồn lực của tỉnh; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, coi đây là khâu đột phá trong chiến lược phát triển, để từ đó có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời đối với các sáng kiến KHCN hiệu quả; tập trung xây dựng mạng lưới chuyên gia, xây dựng diễn đàn KHCN để trí thức trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng cho rằng, để Đề án phát huy hiệu quả, cần thành lập Ban Chỉ đạo để tăng cường việc đôn đốc, thực hiện các nhiệm vụ mà Đề án đã đề ra trong từng giai đoạn cụ thể, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ mang tính cấp bách, tính thời sự, gắn đổi mới sáng tạo với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để có kết quả tốt nhất…Các chuyên gia tham gia đóng góp tư vấn phản biện Đề án tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc khách quan, ý kiến phản biện sâu sắc của các chuyên gia và đại biểu tham dự Hội thảo. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp gửi cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Đề án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Tác giả : Ban thông tin
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: