Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2022

Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2022

Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thông báo số 155/TB-VPVP ngày 23/3/2017 thông báo kết luận của Thủ tưởng Chính phủ

Thông báo số 155/TB-VPVP ngày 23/3/2017 thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Công văn số 44/LHHVN-PBKT ngày 8 tháng 2 năm 2017

Công văn số 44/LHHVN-PBKT ngày 8 tháng 2 năm 2017 về việc thông báo danh sách các đơn vị phối hợp với LHHVN thực hiện nhiệm vụ truyền thông và PBKT năm 2017

Luật số 85/2015/QH13

Luật số 85/2015/QH13, ngày 25/6/2015 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chỉ thị 01-CT/TW

Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chỉ thị 51-CT/TW

Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Thông báo số 330

Thông báo số 330/TB-VPCP ngày 19/8/2014 của Văn phòng Chính phủ Thông báo Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thông báo Ý kiến của Ban Bí thư về Đề án xây dựng cơ chế phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong việc tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Ngày 28/2/2013, Ban Chấp hành TW đã ra Thông báo số 123-TB/TW Thông báo Ý kiến của Ban Bí thư về Đề án xây dựng cơ chế phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong việc tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Công văn Số 789/CV-LHHVN

Công văn Số 789/CV-LHHVN, ngày 04/10/2013 về việc ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt

Văn bản của Ban Kinh tế Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Văn bản của Ban Kinh tế Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam v/v Thỏa thuận hợp tác Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội

Báo cáo số 741/BC-LHHVN

Báo cáo số 741/BC-LHHVN ngày 19/9/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam v/v Báo cáo kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm 2013 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Công văn số 725/LHHVN-HTQT

Công văn số 725/LHHVN-HTQT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc Thông tin về Hội nghị thường niên của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á lần thứ 31

Hướng dẫn số 722/HD-UBKTLHHVN

Hướng dẫn số 722/HD-UBKTLHHVN ngày 16/9/2013 v/v sửa đổi, bổ sung một số điểm của hướng dẫn số 747/HD-UBKTLHHVN ngày 29/12/2011 thực hiện công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Báo cáo số 651/BC-UBKTLHHVN

Báo cáo số 651/BC-UBKTLHHVN ngày 27/8/2013 về công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Liên hiệp hội Việt Nam

Công văn số 614/LHHVN-VP

Công văn số 614/LHHVN-VP ngày 12/8/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc mời Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị giao ban.

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội tỉnh

Công văn số 614/LHHVN-VP

Công văn số 614/LHHVN-VP ngày 12/8/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc mời Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị giao ban.

Thông báo số 530/TB-LHHVN

Thông báo số 530/TB-LHHVN ngày 16/7/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị giao ban Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013

Công văn số 475/LHHVN-VP ngày 26/6/2013

Công văn số 475/LHHVN-VP ngày 26/6/2013 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam về việc báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2013

Thông báo số 466/TB-LHHVN ngày 24/6/2013

Thông báo số 466/TB-LHHVN ngày 24/6/2013 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam về tổ chức Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013

Giấy mời số 446/GM-LHHVN ngày 14/6/2013

Giấy mời số 446/GM-LHHVN ngày 14/6/2013 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam về tập huấn “Phổ biến việc thực hiện Thông tư 02/2010/TT-BKHCN của Bộ KH&CN”

Công văn số 11/ĐĐLHHVN ngày 22/5/2013

Công văn số 11/ĐĐLHHVN ngày 22/5/2013 của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về việc thực hiện Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư

Công văn số 12/ĐĐLHHVN ngày 22/5/2013

Công văn số 12/ĐĐLHHVN ngày 22/5/2013 của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về việc thực hiện Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư

Hướng dẫn số 13/ĐĐLHHVN ngày 22/5/2013

Hướng dẫn số 13/ĐĐLHHVN ngày 22/5/2013 của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Kết luận số 59-KL/TW ngày 9/4/2013 của Ban Bí thư

Thông báo số 374/TB-LHHVN ngày 22/5/2013

Thông báo số 374/TB-LHHVN ngày 22/5/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc phân công phụ trách Ban Tổ chức cán bộ

Quyết định số 293/QĐ-LHHVN ngày 07/5/2013

Quyết định số 293/QĐ-LHHVN ngày 07/5/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc thực hiện quản lý và điều hành Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử www.pvusta.vn

Thông báo số 302/LHHVN-TVPB ngày 26/4/2013

Thông báo số 302/LHHVN-TVPB ngày 26/4/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc đăng ký kế hoạch Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội năm 2014
Trang:  1  2  3 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: