Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Công văn số 146-CV/ĐUK ngày 17/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan v/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v triển khai các nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và định hư

Thông báo số 97-TB/TU ngày 01/3/2021 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v triển khai các nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và định hướng phát triển đô thị thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích cho trẻ em

Công văn số 887/UBND-KGVX ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh v/v tăng cường các biện pháp phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích cho trẻ em

Phát động cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 10/3/2021 của Ban Chỉ đạo ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân v/v tổ chức lễ phát động cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

Tuyên truyền biển, đảo; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021

Hướng dẫn số 09-HD/BTGĐUK ngày 05/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh v/v Tuyên truyền biển, đảo; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021

Tuyên truyền Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ V

Công văn số 70-CV/BTGTU ngày 10/3/2021của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy v/v gửi tài liệu tuyên truyền Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ V

Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 18/12/2020 và Công văn số 5984/UBND-KGVX ngày 29/12/2020 v/v triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 18/12/2020 và Công văn số 5984/UBND-KGVX ngày 29/12/2020 v/v triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Báo cáo số 316-BC/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy Thái Bình v/v Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt N

Báo cáo số 316-BC/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy Thái Bình v/v Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Công văn số 3152/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy

Công văn số 3152/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình v/v thông qua Đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình v/v thông qua Đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo

Hướng dẫn số 02/HD-SNNPTNT ngày 29/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v bổ sung một số biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Hướng dẫn số 02/HD-SNNPTNT ngày 29/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v bổ sung một số biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Công điện khẩn số 03 ngày 03/7/2019

Công điện khẩn số 03 ngày 03/7/2019

Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình v/v phê duyệt đề án bắt buộc phải có tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm 2019

Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình v/v phê duyệt đề án bắt buộc phải có tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm 2019

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo

Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trùn ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trùn ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường đinh hướng x

Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghi quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ng

Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghi quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Công văn số 72 ngày 17/4/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ v/v phối hợp, tổ chức ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2019

Công văn số 72 ngày 17/4/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ v/v phối hợp, tổ chức ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2019

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND

Về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường cây trồng và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh; Quy định về chính sáh khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh

Tỉnh uỷ sao lục: Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 04-3-2016 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng,

Tỉnh uỷ sao lục: Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 04-3-2016 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, bổ sung về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hướng dẫn số 02

Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK, ngày 29/02/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chỉ thị 04-CT/TU

Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 8/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kết quả cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh

Ngày 20/12/2013, Cuộc thi khoa học và Kỹ thuật học sinh đã được tổ chức. Kết quả, có 41 mô hình, giải pháp tham gia dự thi đoạt giải. Trong đó có 1 giải nhất, 10 giải nhì, 3 giải ba, 27 giải khuyến khích.

Điện khẩn số 23 của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Bình gửi Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, các ngành

Theo tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 07 giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão HAIYAN ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Quyết định về việc cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình

Quyết định về việc cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình

THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY Về Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình

Quyết định thành lập Trung tâm Tư vấn, ứng dụng phát triển khoa học nông nghiệp và môi trường

Quyết định cho phép thành lập Trung tâm Tư vấn, ứng dụng phát triển khoa học nông nghiệp và môi trường

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Chương trình hành động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình v/v thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 07-CTr/TU và Kế hoạch số 04-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW
Trang:  1  2 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: