Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Công văn số 135/CV-LN của Liên ngành Liên Hiệp các Hội KH&KT, Sở Giáo dục & Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh v/v phối hợp triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ IV, năm 2018-2019

Công văn số 135/CV-LN của Liên ngành Liên Hiệp các Hội KH&KT, Sở Giáo dục & Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh v/v phối hợp triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ IV, năm 2018-2019

Quyết định số 898/QĐ-UBND

Quyết định 898/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 ban hành Quy định về tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình năm 2014

Thông báo số 81/TB-LHH, ngày 4 tháng 9 năm 2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình

Thông báo số 77

Thông báo số 77/TB-LHH, ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Liên hiệp Hội Thái Bình v/v tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Liên hiệp các Hội KH&KT Thái Bình năm 2014

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ viên chức bổ sung năm 2014

Chương trình phối hợp số 51/CTrPH/SNN&PTNT-LHH, ngày 29/3/2013

Chương trình phối hợp "Xây dựng nông thôn mới" giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình

Chương trình phối hợp số 50/CTrPH/LHH-SKHCN-LĐLĐ, ngày 29/3/2013

Chương trình phối hợp "Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2015 "

Công văn 90/CV-LHH, ngày 15 tháng 8 năm 2012

Công văn 90/CV-LHH, ngày 15 tháng 8 năm 2012 về việc tham gia Giải thưởng WIPO và Giải thưởng Cúp vàng Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm 2012

Công văn 160/CV-LHH, ngày 03 tháng 12 năm 2012

Công văn 160/CV-LHH, ngày 03 tháng 12 năm 2012

Quyết định số 135/QĐ-LHH, ngày 5-11-2012

Quyết định số 135/QĐ-LHH, ngày 5-11-2012 về việc thành lập Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Quyết định số 137/QĐ-LHH, ngày 05-11-2012

Quyết định số 137/QĐ-LHH, ngày 05-11-2012 về việc thành lập Ban Khoa học-Công nghệ và Tư vấn, phản biện

Quyết định số 136/QĐ-LHH, ngày 5/11/2012

Quyết định về việc thành lập Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và Hợp tác quốc tê

QUYẾT ĐỊNH số 161/QĐ-LHH V/v không dùng chữ ký photo, scanner của lãnh đạo trong các văn bản, công văn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình

QUYẾT ĐỊNH số 161/QĐ-LHH V/v không dùng chữ ký photo, scanner của lãnh đạo trong các văn bản, công văn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình

Quyết định phê duyệt Điều lệ của Liên hiệp hội Thái Bình

Ngày 22 /8/2012 của UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1955 /QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều lệ của Liên hiệp các Hội KH&KT Thái Bình. BBT xin trân trọng giới thiệu toàn văn Điều lệ.

Chương trình hành động số36-Ctr/TU, ngày 8 tháng 6 năm 2011 của LHHTB V/v thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 8 tháng 6 năm 2011, Liên hiệp các Hội KH&KT Thái Bình đã ban hành chương trình hành động số 36/CTr-LHH V/v v/v thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 07-CTr/TU và Kế hoạch số 04-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW . BBT xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chương trình hành động này
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: