Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Sổ tay hướng dẫn tiếp nhận và quản lý nguồn viện trợ nước ngoài

Sổ tay hướng dẫn tiếp nhận và quản lý nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại dành cho các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 27-NQ/TW

Ngày 2/10/2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành báo cáo số 156-BC/BTGTU Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. BBT xin trân trọng trích giới thiệu tóm tắt nội dung báo cáo tới bạn đọc
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: