Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi năm 2022-2023

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi năm 2022-2023

Các văn bản Hội thi năm 2020-2021

Các văn bản Hội thi năm 2020-2021

Quyết định đoạt giải Hội thi năm 2020-2021

Quyết định số 26/QĐ-BTCHT ngày 05/10/2021 của Ban Tổ chức Hội thi v/v công nhận các giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2020-2021

Công văn số 25/BTCHT ngày 15/9/2021 của Ban Tổ chức Hội thi v/v xin ý kiến các giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo KHCN&KT tỉnh Thái Bình

Công văn số 25/BTCHT ngày 15/9/2021 của Ban Tổ chức Hội thi v/v xin ý kiến các giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo KHCN&KT tỉnh Thái Bình

Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh v/v kiện toàn Trưởng BTC, Phó trưởng BTC Hội thi Sáng tạo KH-CN&KT tỉnh Thái Bình lần thứ IX, năm 2020-2021

Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh v/v kiện toàn Trưởng BTC, Phó trưởng BTC Hội thi Sáng tạo KH-CN&KT tỉnh Thái Bình lần thứ IX, năm 2020-2021

Đề cương hướng dẫn Hội thi 2020 -2021

Đề cương hướng dẫn viết tóm tắt và toàn văn giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ IX, năm 2020 -2021

Kế hoạch số 07/KH-BTCHT

Kế hoạch số 07/KH-BTCHT ngày 18/5/2020 của Ban Tổ chức Hội thi v/v tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ IX, năm 2020 - 2021

Quy chế số 06/QC-BTCHT

Quy chế số 06/QC-BTCHT ngày 18/5/2020 của Ban Tổ chức Hội thi v/v làm việc của Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi Sáng tạo Khoa hoc - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ IX, năm 2020 - 2021

Quyết định số 564/QĐ-UBND

Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ IX, năm 2020-2021

Công văn xin ý kiến dự kiến các công trình, giải pháp đoạt giải Hội thi

Công văn xin ý kiến dự kiến các công trình đoạt giải Hội thi Sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật năm 2018-2019

Quyết định số 03/QĐ-BTCHT

Quyết định số 03/QĐ-BTCHT ngày 4 tháng 4 năm 2018 về việc thành lập Ban Thư ký Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VIII, năm 2018-2019

Kế hoạch số 82/KH-BTCHT

Kế hoạch số 82/KH-BTCHT ngày 9/5/2018 của Ban Tổ chức Hội thi về Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VIII, năm 2018-2019

Quyết định số 81/QĐ-BTCHT

Quyết định số 81/QĐ-BTCHT ngày 9/5/2018 của Ban Tổ chức Hội thi về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VIII, năm 2018-2019

Quy chế số 80/QC-BTCHT

Quy chế số 80/QC-BTCHT ngày 9/5/2018 của Ban Tổ chức Hội thi về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VIII, năm 2018-2019

Quyết định số 683/QĐ-BTCHT

Quyết định số 683/QĐ-BTCHT ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VIII, năm 2018-2019

Quyết định số 26/QĐ-BTCHT

Quyết định số 26/QĐ-BTCHT ngày 30 tháng 10 năm 2017 về việc công nhận các công trình, đề tài, giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VII, năm 2016 - 2017

Công văn số 23/CV-BTCHT

Công văn số 23/CV-BTCHT ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ban Tổ chức Hội thi về việc xin ý kiến các giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VII, năm 2016-2017

Quyết định số 04/QĐ-BTCHT

Quyết định số 04/QĐ-BTCHT, của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VII, năm 2016-2017

Kế hoạch tổ chức hội thi năm 2016 - 2017

Kế hoạch tổ chức hội thi sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VII, năm 2016 - 2017

Quyết định, Quy chế làm việc

Quyết định, Quy chế làm của BTC, BTK Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VII, năm 2016-2017

Quyết định 03/QĐ-BTCHT

Quyết định 03/QĐ-BTCHT ngày 15/3/2016 của Ban Tổ chức Hội thi về việc thành lập Ban Thư ký Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VII, năm 2016-2017

Quyết định 524/QĐ-UBND

Quyết định 524/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VII, năm 2016-2017

Quyết định số 24/QĐ-BTCHT ngày 11 tháng 8 năm 2015

Quyết định số 24/QĐ-BTCHT ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VI, năm 2014 - 2015

Công văn số 39

Công văn số 39/CV-BTCHT, ngày 02/8/2013 của Ban Tổ chức Hội thi về việc xin ý kiến nhận xét các công trình, đề tài, giải pháp dự kiến đoạt giải Hội thi STKH-CN&KT Thái Bình lần thứ V, năm 2012-2013.

TỔNG HỢP DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC ĐỂ TÀI, GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI TẠI HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH LẦN THỨ V, NĂM 2012 – 2013

TỔNG HỢP DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC ĐỂ TÀI, GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI TẠI HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH LẦN THỨ V, NĂM 2012 – 2013

Danh sách các Giải pháp vào vòng Chung khảo

Danh sách các Giải pháp vào vòng Chung khảo

Danh sách các Giải pháp tham dự Hội thi

Danh sách các Giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ V, năm 2012 - 2013

Danh sách các tiểu Ban Giám khảo

Danh sách các tiểu Ban Giám khảo

Báo cáo số 35/BC-BTCHT

Báo cáo số 35/BC-BTCHT, ngày 16/7/2013 báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ V, năm 2012 - 2013 (Từ tháng 1/2012 - 7/2013)
Trang:  1  2 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: