Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi 2022-2023

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi 2022-2023

Các văn bản Cuộc thi năm 2020-2021

Các văn bản Cuộc thi năm 2020-2021

Quyết định công nhận giải Cuộc thi năm 2020-2021

Quyết định công nhận giải Cuộc thi năm 2020-2021

Công văn số 22/BTCCT ngày 31/8/2021 v/v thông báo kết quả xếp loại các mô hình, sản phẩm dự kiến đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ V, năm 2020-2021

Công văn số 22/BTCCT ngày 31/8/2021 v/v thông báo kết quả xếp loại các mô hình, sản phẩm dự kiến đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ V, năm 2020-2021

Kiện toàn Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi năm 2020 - 2021

Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh v/v kiện toàn Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ V, năm 2020 - 2021

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và Quyết định thay thế thành viên BTC CT năm 2020 - 2021

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và Quyết định thay thế thành viên BTC CT năm 2020 - 2021

Công văn số 07/BTCCT ngày 01/3/2021 của BTCCT v/v đôn đốc tuyên truyền và triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ V, năm 2020 - 2021

Công văn số 07/BTCCT ngày 01/3/2021 của BTCCT v/v đôn đốc tuyên truyền và triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ V, năm 2020 - 2021

Đề cương hướng dẫn Cuộc thi 2020 - 2021

Đề cương hướng dẫn Cuộc thi 2020 - 2021

Kế hoạch số 05/KH_BTCCT ngày 22/4/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi v/v tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ V, năm 2020 - 2021

Kế hoạch số 05/KH-BTCCT ngày 22/4/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi v/v tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ V, năm 2020 - 2021

Quy chế số 04/QC-BTCCT

Quy chế số 04/QC-BTCCT ngày 22/4/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Quy chế làm việc của Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi dồng tỉnh Thái Bình lần thứ V, năm 2020 - 2021

Quyết định số 705 V/v thành lập BTC CUộc thi năm 2018 - 2019

Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ IV, năm 2018-2019

hướng dẫn viết thuyết minh Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh năm 2018

Bản hướng dẫn viết thuyết minh Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh năm 2018

Quyết định số 07/QĐ-BTCCT

Quyết định số 07/QĐ-BTCCT ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ IV, năm 2018-2019

Kế hoạch số 06/KH-BTCCT

Kế hoạch số 06/KH-BTCCT ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ IV, năm 2018-2019

Quy chế số 05/QC-BTCCT

Quy chế số 05/QĐ-BTCCT ngày 10 tháng 4 năm 2018 ban hành Quy chế làm việc của Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ IV, năm 2018-2019

Quyết định số 03/QĐ-BTCCT

Quyết định số 03/QĐ-BTCCT ngày30 tháng 3 năm 2018 về việc thành lập Ban Thư ký Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ IV, năm 2018-2019

Quyết định số 705/QĐ-UBND

Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ IV, năm 2018-2019

Công văn số 23/CV-BTCCT

Công văn số 23/CV-BTCCT ngày 6/10/2017 về việc thông báo kết quả xếp loại các mô hình, sản phẩm đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017

Quyết định số 22/QĐ-BTCCT

Quyết định số 22/QĐ-BTCCT ngày 6/10/2017 về việc công nhận các mô hình, sản phẩm đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017

Công văn số 06/LN ngày 27 tháng 10 năm 2016

Công văn số 06/LN ngày 27 tháng 10 năm 2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình

Quyết định, Quy chế làm việc của BTC, BTK Cuộc thi

Quyết định, Quy chế làm việc của BTC, BTK Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016 - 2017

Quyết định 02/QĐ-BTCCT

Quyết định 02/QĐ-BTCCT ngày 10/3/2016 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc thành lập Ban Thư ký Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017

Quyết định 520/QĐ-UBND

Quyết định 520/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017

Quyết định số 25/QĐ-BTCHT ngày 28 tháng 7 năm 2015

Quyết định số 25/QĐ-BTCHT ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ II, năm 2014 - 2015

Quy chế 05/QC-BTCCT Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh TB năm 2012 - 2013

Ngày 13/2/2012, BTC Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh TB năm 2012 đã ban hành Quy chế số 05/QC-BTCCT Làm việc của Ban Tổ chức, Ban Thư kí Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ I, năm 2012. BBT xin gới thiệu toàn văn Quy chế.
Trang:  1  2 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: