DS công trình, giải pháp đạt giải 2010-2011
Danh sách giải pháp, công trình đạt giải năm 2005-2007
DANH SÁCH CÁC GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÁI BÌNH NĂM 2008 - 2009