Thể lệ Hội thi năm 2022-2023
Thể lệ Hội thi năm 2020-2021
Thể lệ hội thi sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VII, năm 2016 - 2017
Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VI, năm 2014 - 2015