Ngày 9-7-2004, BCHTW đã ban hành Thông báo số 145/TB-TW thông báo KL của Ban Bí thư .về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW đối với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010. BBT xin trân trọng giới thiệu nội dụng của Thông báo