Ngày 9-7-2004, BCHTW đã ban hành Thông báo số 145/TB-TW thông báo KL của Ban Bí thư .về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW đối với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010. BBT xin trân trọng giới thiệu nội dụng của Thông báo
Ngày 12/5/2011, VP Chính phủ đã có Thông báo số 116-TB/VPCP về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam. BBT xin trân trọng giới thiệu nội dụng của Thông báo.
Ngày 25-5-2010, BTG Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 106-HD/BTGTW V/v hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW“Về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. BBT xin trân trọng giới thiệu nội dung của Hướng dẫn này.