Thông báo số 278-TB/TW, ngày 24 tháng 10 năm 2009
Ngày: 26/08/2022

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 278-TB/TW

 

               Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2009

 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BAN BÍ THƯ

Về việc tổng kết Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 11-11-1998 của Bộ Chính trị

(khoá VIII) và công tác chuẩn bị Đại hội VI của Liên hiệp

 các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

 

            Tại phiên họp ngày 13-10-2009, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Tờ trình về việc tổng kết Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị (số 145-TTr/BTGTW, ngày 01-10-2009) và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trình bày Tờ trình về công tác chuẩn bị Đại hội VI của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (số 25/TT-ĐĐ, ngày 04-09-2009), Ban Bí thư đã thảo luận và có ý kiến như sau:

            1. Về tổng kết Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 11-11-1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII)

            Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 11-11-1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) và Thông báo số 145-TB/TW, ngày 09-07-2004 của Ban Bí thư (khoá IX) là những văn bản quan trọng, thể hiện chủ trương và tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với việc xây dựng, củng cố và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Việc tổng kết Chỉ thị này là cần thiết, đã được tiến hành công phu, nghiêm túc và có sự phối hợp của các ban, ngành, địa phương; Ban Bí thư cơ bản tán thành những nhận định, đánh giá và kiến nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương.

            Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: phát triển nhanh về tổ chức, bao gồm 68 hội ngành Trung ương và 55 Liên hiệp hội địa phương; tạo được sự chuyển biến trong một số lĩnh vực như phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, trong hoạt động xã hội hoá nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục và đào tạo; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội… Tuy nhiên, việc quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị 45-CT/TW của một số Ban Cán sự Đảng, Cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các cấp chính quyền chưa được quan tâm đầy đủ; chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của việc tập hợp lực lượng trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; công tác tổ chức và quản lý hội chưa được chú ý đúng mức; việc cụ thể hoá, thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng còn chậm, còn nhiều bất cập, chưa theo kịp tình hình.

Trong thời gian tới, vai trò, vị trí của Liên hiệp hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng quan trọng. Vì vậy, cần tiếp tục xây dựng, củng cố Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ Trung ương tới địa phương thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; cần tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong giới trí thức Việt Nam, tăng cường công tác tổ chức, quan tâm tới việc củng cố và phát triển hội viên, tập hợp được đông đảo các nhà khoa học đầu đàn, đầu ngành trong các lĩnh vực.

Từ kết quả của công tác tổng kết này, cần có ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết và dự thảo Nghị quyết hoặc Kết luận của Bộ Chính trị về vấn đề này, trình xin ý kiến Bộ Chính trị vào kỳ họp tới.

2. Về công tác chuẩn bị Đại hội VI Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 

Về cơ bản, Ban Bí thư đồng ý nội dung Tờ trình của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và lưu ý một số điểm sau:

- Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo của Liên hiệp khoá V, trình Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

- Về việc sửa đổi Điều lệ, giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu sâu hơn về tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội, lưu ý xử lý tốt mối quan hệ giữa Liên hiệp Hội ở Trung ương và Liên hiệp hội ở địa phương để tạo sự thống nhất trong hoạt động của các hội.

- Về việc chuẩn bị nhân sự của Đại hội, giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất nhân sự Chủ tịch Liên hiệp hội; số lượng, cơ cấu và nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Lưu ý về độ tuổi nên có đủ 3 độ tuổi và khi tham gia Ban Chấp hành không quá 70 tuổi; xác định rõ mục tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, trong đó đặc biệt chú ý về khả năng tổ chức, quản lý, điều hành của người đứng đầu.

Ban Bí thư sẽ cho ý kiến về các dự thảo văn kiện và nhân sự trước khi trình Đại hội.

Xin thông báo để các đồng chí biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ;

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

TM BAN BÍ THƯ

(Đã ký)

Trương Tấn Sang

BBT