Ngày 2/10/2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành báo cáo số 156-BC/BTGTU Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. BBT xin trân trọng trích giới thiệu tóm tắt nội dung báo cáo tới bạn đọc