Quyết định số 25/QĐ-BTCHT ngày 02/10/2019 của Ban Tổ chức Hội thi v/v công nhận các công trình, đề tài, giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa hoc - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2018 - 2019
Danh sách đạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học-Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VI, năm 2014-2015