Trí thức Thái Bình Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Ngày: 20/08/2021

Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật