Về việc tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
Công văn số 146-CV/ĐUK ngày 17/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan v/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 10/3/2021 của Ban Chỉ đạo ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân v/v tổ chức lễ phát động cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
Công văn số 887/UBND-KGVX ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh v/v tăng cường các biện pháp phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích cho trẻ em