Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình
Ngày: 08/05/2024
Về việc tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới