Thông báo số 145/TB-TW ngày 9-7-2004 của BCH TW
Ngày: 26/08/2022
Ngày 9-7-2004, BCHTW đã ban hành Thông báo số 145/TB-TW thông báo KL của Ban Bí thư .về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW đối với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010. BBT xin trân trọng giới thiệu nội dụng của Thông báo

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  
                          *
               Số: 145/TB-TW

                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   
            
                Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2004

THÔNG BÁO KẾT LUẬN BAN BÍ THƯ

về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW đối với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010

 

 

         Tại phiên họp ngày 16-3-2004, sau khi nghe Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam báo cáo và ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban bí thư kết luận như sau:

        Ngày 11 tháng 11 năm 1 998, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội).

         Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Liên hiệp Hội đã có bước phát triển mới về tổ chức; các hoạt động chính trị - xã hội, tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng rõ nét; các công tác phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân , xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả. Vai trò, vị trí và uy tín của Liên hiệp Hội trong xã hội ngày càng nâng cao.
         Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp Hội vừa qua còn một số hạn chế là chưa tập hợp được đông đảo trí thức khoa học và công nghệ, chưa thu hút được nhiều sự tham gia của trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đối với các hoạt động của Liên hiệp Hội. Liên hiệp Hội chưa làm tốt vai tfò nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học - kỹ thuật. Hoạt động của các Liên hiệp Hội địa phương còn nhiều lúng túng, cơ chế, chính sách và cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo cho sự hoạt động chưa đáp ứng
         Nguyên nhân của những khuyết điểm trên là do nhiều cấp ủy đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của đôi ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chưa quan tâm chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp Hội các cấp. Nhà nước cũng còn thiếu các cơ chế phù hợp để tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội tập hợp trí thức thuộc mọi thành phần kinh tế và xã hội, trong đó có trí thức Việt kiều. Hoạt động của Liên hiệp Hội còn thiếu năng động, chưa thun sự đổi mới, chủ động và còn lúng túng về phương thức tập hợp, tổ chức, vận động giới trí thức khoa học công nghệ. Một số Liên hiệp Hội địa phương còn nặng nhường chờ đợi sự bao cấp của Nhà nước.

         Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò và vị trí của Liên hiệp Hội ngày càng quan trọng.

         Vì vậy cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) xây dựng Liên hiệp Hội thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từ nay đến năm 2010 tập trung vào những nhiệm vụ lớn sau đây:

         1 Tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nước thuộc mọi thành phần inh tế, mọi ngành, mọi lĩnh vực và trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao lòng yêu nước và tự hào dân tộc, tinh thần cộng tác và cộng đồng, tính trung thực trong khoa học và đạo đức nghề nghiệp của trí thức; chủ động đề xuất tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chính sách, chủ trương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước hết là trên những vấn đề trực tiếp liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.

         2. Tổng kết hoạt động, rút ra những bài học kinh nghiệm , trên cơ sở đó xác định đúng những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh các hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho nhân dân , nhất là đối với nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; thun hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), các nghị quyết và kết luận của Trung ương khoá IX có liên quan đến giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; tổ chức phối hợp tốt hơn nữa ực lượng r thức khoa học và công nghệ để tư vấn , phản biện, giám định xã hội đối với những dự án lớn, có tính

         3. Củng cốm chức đã có, phát triển vững chắc các hội thành viên mới, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên trên cơ sở phát huy tính năng động, sáng tạo, năng lực nội sinh của đội ngũ trí thức tham gia Hội; cùng với các cơ quan có liên quan nghiên cứu sớm xây dựng các hình thức thích hợp thu hút. trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của nước ta .
         4. Các cấp ủy đảng cần quán triệt vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội và tăng cường chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Liên hiệp Hội .      

         5. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo việc quy định rõ những loại dự án phát triển bắt buộc phải có tư vẩn, phản biện xã hội hoặc giám sát độc lập của các tổ chức khoa học và công nghệ, trong đó có Liên hiệp Hội; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện về cán bộ, kinh phí, phương tiện làm việc để Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương hoạt động đạt hiệu quả; ban hành cơ chế, chính sách cần thiết để tạo thuận lợi cho Liên hiệp Hội phát triển tổ chức và nâng cao chất tượng các hoạt động của Liên hiệp Hf)i, tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ đào tạo, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ , bảo vệ môi trướng , xã hội hóa giáo dục và đào tạo, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tư vấn , phản biện và giám định xã hội, thực hiện một số dịch vụ công để tạo thêm kinh phí, dần dần tiến tới tự chủ về tài chính .
         6. Ban Khoa giáo Trung ương, Đảng đoàn Liên hiệp Hội có trách nhiệm lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thay Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và chỉ đạo các mặt hoạt động của Liên hiệp Hội đúng theo đường tối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

         Ban Khoa giáo Trung ương giúp Ban Bí thư hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kết luận này.

 

TM BAN BÍ THƯ

Phan Điễn

(Đã ký)

BBT