Công văn số 35/2012/CV-HTH ngày 10/12/2012 của Hội Tin học Việt Nam v/v Cảm ơn và Báo cáo kết quả OLP'12 và kỳ thi ACM/ICPD Hanoi 2012 từ 27-30/12/2012
Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị tổng kết "20 năm hình thành và phát triển các tổ chức KH&CN ngoài công lập"
Thông báo số 10/TB-LHHVN ngày 04/01/2013 của Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam về việc cử người phụ trách công việc của Ban tổ chức - Cán bộ và Ban Kế hoạch - Tài chính
Giấy mời số 17/GM-LHHVN ngày 09/01/2012 mời họp Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 9 (Khóa VI)
Công văn số 42/LHHVN-TCCB ngày 16/01/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc đề nghị khen thưởng