Báo cáo số 651/BC-UBKTLHHVN ngày 27/8/2013 về công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Liên hiệp hội Việt Nam
Hướng dẫn số 722/HD-UBKTLHHVN ngày 16/9/2013 v/v sửa đổi, bổ sung một số điểm của hướng dẫn số 747/HD-UBKTLHHVN ngày 29/12/2011 thực hiện công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Công văn số 725/LHHVN-HTQT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc Thông tin về Hội nghị thường niên của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á lần thứ 31
Báo cáo số 741/BC-LHHVN ngày 19/9/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam v/v Báo cáo kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm 2013 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Văn bản của Ban Kinh tế Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam v/v Thỏa thuận hợp tác Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội