Công văn số 252/LHHVN-KHCNMT ngày 8/4/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2014 thuộc chương trình KHCN-BĐKH/11-15
Công văn số 422/LHHVN-KHCNMT ngày 10/6/2013 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam về việc hướng dẫn xây dựng dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập
Thông báo số 414/TB-LHHVN ngày 6/6/2013 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam về Chương trình đào tạo Lãnh đạo để thành công
Thông báo số 429/TB-LHHVN ngày 11/6/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc Tổ chức Hội thảo "Nâng cao năng lực công tác kiểm tra và những vấn đề cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo"
Quyết định số 293/QĐ-LHHVN ngày 07/5/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc thực hiện quản lý và điều hành Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử www.pvusta.vn