Thông báo số 466/TB-LHHVN ngày 24/6/2013 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam về tổ chức Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013
Công văn số 475/LHHVN-VP ngày 26/6/2013 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam về việc báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2013
Công văn số 614/LHHVN-VP ngày 12/8/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc mời Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị giao ban.
Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội tỉnh
Công văn số 614/LHHVN-VP ngày 12/8/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc mời Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị giao ban.