Ngày 25 tháng 10 năm 2012, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã ban hành Công văn số 685/LHHVN-KHCNMT V/v triển khai Chương trình phối hợp xây dựng Nông thôn mới. BBT xin trân trọng giới thiệu nội dung Công văn và Chương trình phối hợp
Ngày 1/11, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết