Thông báo số 374/TB-LHHVN ngày 22/5/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc phân công phụ trách Ban Tổ chức cán bộ
Hướng dẫn số 13/ĐĐLHHVN ngày 22/5/2013 của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Kết luận số 59-KL/TW ngày 9/4/2013 của Ban Bí thư
Công văn số 12/ĐĐLHHVN ngày 22/5/2013 của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về việc thực hiện Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư
Công văn số 11/ĐĐLHHVN ngày 22/5/2013 của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về việc thực hiện Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư
Giấy mời số 446/GM-LHHVN ngày 14/6/2013 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam về tập huấn “Phổ biến việc thực hiện Thông tư 02/2010/TT-BKHCN của Bộ KH&CN”