Công văn số 12/ĐĐLHHVN ngày 22/5/2013
Ngày: 08/08/2022
Công văn số 12/ĐĐLHHVN ngày 22/5/2013 của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về việc thực hiện Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư

Xem công văn

 

Xem hướng dẫn 13/ĐĐLHHVN

 

Xem kết luận 59-KL/TW

www.vusta.vn