Hướng dẫn số 13/ĐĐLHHVN ngày 22/5/2013
Ngày: 08/08/2022
Hướng dẫn số 13/ĐĐLHHVN ngày 22/5/2013 của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Kết luận số 59-KL/TW ngày 9/4/2013 của Ban Bí thư

Xem hướng dẫn

Xem kết luận 59

www.vusta.vn