Giấy mời số 446/GM-LHHVN ngày 14/6/2013
Ngày: 08/08/2022
Giấy mời số 446/GM-LHHVN ngày 14/6/2013 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam về tập huấn “Phổ biến việc thực hiện Thông tư 02/2010/TT-BKHCN của Bộ KH&CN”

www.vusta.vn