Thông cáo báo chí số 11/HNC, ngày 25/1/2013 của Hội Nghề cá Việt Nam phản đối Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra vụ kiện chống trợ cấp trong sản xuất tôm nước ấm của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ
Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Công văn số 136/LHHVN-TCCB ngày 27/2/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
Công văn số 215/LHHVN-KHCNMT ngày 26/3/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc đề xuất kế hoạch KH&CN, ĐTCB&BVMT năm 2014