Thông báo số 374/TB-LHHVN ngày 22/5/2013
Ngày: 08/08/2022
Thông báo số 374/TB-LHHVN ngày 22/5/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam về việc phân công phụ trách Ban Tổ chức cán bộ

Phân công Phó Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ

Ngày 6/5/2013, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam GS.VS. Đặng Vũ Minh trao Quyết định phân công ông Trần Sỹ Quý giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ, Liên hiệp Hội Việt Nam kể từ ngày 1/5/2013.

www.vusta.vn