Đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch phối hợp tập hợp đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh
Ngày: 22/04/2024
Chiều ngày 19/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch làm việc với huyện ủy, thành ủy về công tác phối hợp tập hợp đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Mục đích xây dựng dự thảo kế hoạch làm việc với huyện ủy, thành ủy về công tác phối hợp tập hợp đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh công tác tập hợp và phát huy sức sáng tạo, trí tuệ của các tổ chức thành viên và đội ngũ trí thức; củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong công tác với các huyện ủy, thành ủy; quan tâm, phối hợp thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tập hợp, thu hút đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh. Nội dung làm việc tập trung trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Phối hợp thực hiện các hoạt động giữa các đơn vị trong thời gian qua như: thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án trọng điểm trong phát triển kinh tế, xã hội của các huyện, thành phố; triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thi, cuộc thi, giải thưởng về khoa học công nghệ; tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật trên địa bàn… Thời gian làm việc từ tháng 5 đến tháng 10/2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng kế hoạch, đồng thời bổ sung một số nội dung làm việc phù hợp.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp, chỉnh sửa để hoàn thiện kế hoạch và tổ chức thực hiện.