Nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày: 10/05/2024
Sáng ngày 9/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi, thông tin đến các đơn vị thành viên về Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; công tác thông tin, đối ngoại của Đảng và Nhà nước hiện nay.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hơn 100 đại biểu đại diện các hội, chi hội, trung tâm là thành viên Liên hiệp Hội đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi về công tác thông tin, đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hiện nay; giới thiệu nội dung chính của tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội cũng đã giới thiệu những điểm chính của Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức; phát huy trách nhiệm của đội ngũ trí thức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.