Chào mừng Hội nghị đại biểu trí thức tỉnh Thái Bình năm 2022 *** Trí thức Thái Bình Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Ngày: 20/08/2021

Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật