Công văn số 23/CV-BTCHT
Ngày: 11/08/2022
Công văn số 23/CV-BTCHT ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ban Tổ chức Hội thi về việc xin ý kiến các giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VII, năm 2016-2017

1. Nội dung Công văn số 23/CV-BTCHT

2. Danh sách kèm theo

BBT