Công văn số 25/BTCHT ngày 15/9/2021 của Ban Tổ chức Hội thi v/v xin ý kiến các giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo KHCN&KT tỉnh Thái Bình
Ngày: 11/08/2022
Công văn số 25/BTCHT ngày 15/9/2021 của Ban Tổ chức Hội thi v/v xin ý kiến các giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo KHCN&KT tỉnh Thái Bình

1. Công văn số 25/BTCHT

 

2. Danh sách các giải pháp dự kiến đoạt giải Hội thi

BTCHT