Đề cương hướng dẫn Hội thi 2020 -2021
Ngày: 11/08/2022
Đề cương hướng dẫn viết tóm tắt và toàn văn giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ IX, năm 2020 -2021

Ban Tổ chức Hội thi