Kế hoạch số 07/KH-BTCHT
Ngày: 11/08/2022
Kế hoạch số 07/KH-BTCHT ngày 18/5/2020 của Ban Tổ chức Hội thi v/v tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ IX, năm 2020 - 2021

Ban Tổ chức Hội thi