Kế hoạch tổ chức hội thi năm 2016 - 2017
Ngày: 11/08/2022
Kế hoạch tổ chức hội thi sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VII, năm 2016 - 2017

BBT