Quyết định, Quy chế làm việc
Ngày: 11/08/2022
Quyết định, Quy chế làm của BTC, BTK Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VII, năm 2016-2017

1. Nội dung Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi

 

2. Nội dung Quy chế

BBT