Chương trình phối hợp số 50/CTrPH/LHH-SKHCN-LĐLĐ, ngày 29/3/2013
Ngày: 10/08/2022
Chương trình phối hợp "Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2015 "

BBT