Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình năm 2014
Ngày: 10/08/2022
Thông báo số 81/TB-LHH, ngày 4 tháng 9 năm 2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình

BBT