Chương trình phối hợp số 51/CTrPH/SNN&PTNT-LHH, ngày 29/3/2013
Ngày: 10/08/2022
Chương trình phối hợp "Xây dựng nông thôn mới" giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình

BBT