Tổng kết chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
Ngày: 06/10/2022
Chiều ngày 3/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 – 2020 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021 – 2025.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình.

Các đồng chí: Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện một số sở, ngành, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Giai đoạn 2016 - 2020, cả nước xây dựng, tuyển chọn 84 nhiệm vụ KHCN phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM ở 5 nhóm nội dung lớn với tổng kinh phí thực hiện gần 586 tỷ đồng. Chương trình đã có tác động rõ rệt đến kết quả thực hiện 12 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng NTM; hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng NTM; thúc đẩy tái cơ cấu ngành, tăng trưởng nông nghiệp… Với 97 quy trình sản xuất và công nghệ mới được chuyển giao, 208 mô hình trình diễn có hiệu quả cùng hàng nghìn trang thiết bị hỗ trợ, chương trình đã góp phần cải thiện năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình KHCN tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn; thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định, thành tựu to lớn có tính bước ngoặt lịch sử của xây dựng NTM 10 năm qua là sự khẳng định vai trò đóng góp của Chương trình KHCN. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu mới trong phát triển tam nông, KHCN cần “lột xác”, cần có cách tiếp cận mới để thực sự là người bạn đồng hành tin cậy của xây dựng NTM. Do vậy, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thời gian tới, các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học triển khai thực hiện phải bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng về tam nông tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng hóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, chuyển hóa tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Xây dựng và nhân rộng được các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn phù hợp với điều kiện đặc thù, phát huy được thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương trên cơ sở ứng dụng thành tựu KHCN. Các đề tài, dự án thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn; ưu tiên các đề tài tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình bảo đảm tránh trùng lặp, chồng chéo về nội dung, đối tượng; huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp để thực hiện đề tài.