Đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của LHHVN
Ngày: 15/01/2024
Trong nhiều năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã giúp các tổ chức thành viên củng cố, kiện toàn tổ chức, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam - Phạm Quang Thao cho biết.

tm-img-alt

Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam-Phạm Quang Thao

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Liên hiệp Hội Việt Nam đã được tăng cường và có nhiều đổi mới; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, đạt kết quả khá toàn diện. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Liên hiệp Hội đã đi vào nề nếp, phòng ngừa sai phạm trong tổ chức và hoạt động Liên hiệp Hội Việt Nam.

Điển hình là thông qua công tác kiểm tra, giám sát, nắm được tình hình hoạt động, tham gia ý kiến, tư vấn giúp các tổ chức thành viên củng cố, kiện toàn tổ chức; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục phát triển; thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức thành viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, quy chế hoạt động của hội; bảo đảm các hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần ổn định công tác hội, nâng cao khối đoàn kết, thống nhất trong Liên hiệp Hội Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự năng động, sáng tạo, cố gắng nỗ lực của các Ban Kiểm tra đã góp phần cho công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; công tác kiểm tra được chú trọng, nhất là việc chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra từ đầu năm; hoạt động kiểm tra giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, bài bản, có chất lượng đã phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch một cách hiệu quả.

Tuy nhiên công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế như: Uỷ ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam hầu hết đều là kiêm nhiệm; Kinh phí hoạt động hạn chế; một số hội chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát chưa kịp thời; chưa thực hiện được đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát đặt ra từ đầu năm.

Sự phối hợp giữa các Ủy ban Kiểm tra, Ban Kiểm tra với các hội thành viên chưa thường xuyên, chặt chẽ và chưa đồng bộ; việc hỗ trợ các hội thành viên hoạt động chưa thường xuyên, có lúc, có nơi thiếu sâu sát; một số hội thành viên chưa quy định nộp báo cáo định kỳ đối với các Ban kiểm tra của các hội chuyên ngành.

Nội dung kiểm tra chưa phong phú, chưa đồng đều ở các hội, chủ yếu mới đi vào kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và việc thực hiện chương trình công tác của hội và chi hội thành viên; việc tổ chức kiểm tra theo chuyên đề còn ít.

Nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, theo Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam - Phạm Quang Thao cho hay, trong năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tham mưu cho Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch các chủ trương, định hướng về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam ban hành trong năm 2024; Điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên; các quy chế, quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hỗ trợ các hội thành viên kiện toàn các Ban Kiểm tra về nhân sự và chuyên môn nghiệp vụ; Theo dõi, nắm tình hình, kịp thời báo cáo với Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch những vấn được dư luận quan tâm, nhằm chủ động xử lý giải quyết tránh phát sinh điểm nóng và phức tạp.