Quyết định số 135/QĐ-LHH, ngày 5-11-2012 về việc thành lập Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Quyết định số 137/QĐ-LHH, ngày 05-11-2012 về việc thành lập Ban Khoa học-Công nghệ và Tư vấn, phản biện
QUYẾT ĐỊNH số 161/QĐ-LHH V/v không dùng chữ ký photo, scanner của lãnh đạo trong các văn bản, công văn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình
Ngày 22 /8/2012 của UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1955 /QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều lệ của Liên hiệp các Hội KH&KT Thái Bình. BBT xin trân trọng giới thiệu toàn văn Điều lệ.