QUYẾT ĐỊNH số 161/QĐ-LHH V/v không dùng chữ ký photo, scanner của lãnh đạo trong các văn bản, công văn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình
Ngày 22 /8/2012 của UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1955 /QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều lệ của Liên hiệp các Hội KH&KT Thái Bình. BBT xin trân trọng giới thiệu toàn văn Điều lệ.
Ngày 8 tháng 6 năm 2011, Liên hiệp các Hội KH&KT Thái Bình đã ban hành chương trình hành động số 36/CTr-LHH V/v v/v thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 07-CTr/TU và Kế hoạch số 04-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW . BBT xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chương trình hành động này