Công văn 90/CV-LHH, ngày 15 tháng 8 năm 2012 về việc tham gia Giải thưởng WIPO và Giải thưởng Cúp vàng Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm 2012
Công văn 160/CV-LHH, ngày 03 tháng 12 năm 2012
Quyết định số 135/QĐ-LHH, ngày 5-11-2012 về việc thành lập Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Quyết định số 137/QĐ-LHH, ngày 05-11-2012 về việc thành lập Ban Khoa học-Công nghệ và Tư vấn, phản biện