Chương trình phối hợp "Xây dựng nông thôn mới" giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình
Chương trình phối hợp "Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2015 "
Công văn 90/CV-LHH, ngày 15 tháng 8 năm 2012 về việc tham gia Giải thưởng WIPO và Giải thưởng Cúp vàng Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm 2012
Công văn 160/CV-LHH, ngày 03 tháng 12 năm 2012