Công văn số 07/BTCCT ngày 01/3/2021 của BTCCT v/v đôn đốc tuyên truyền và triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ V, năm 2020 - 2021
Ngày: 16/08/2022
Công văn số 07/BTCCT ngày 01/3/2021 của BTCCT v/v đôn đốc tuyên truyền và triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ V, năm 2020 - 2021

BTCCT