Quyết định 524/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VII, năm 2016-2017
Quyết định số 24/QĐ-BTCHT ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VI, năm 2014 - 2015
Công văn số 39/CV-BTCHT, ngày 02/8/2013 của Ban Tổ chức Hội thi về việc xin ý kiến nhận xét các công trình, đề tài, giải pháp dự kiến đoạt giải Hội thi STKH-CN&KT Thái Bình lần thứ V, năm 2012-2013.
TỔNG HỢP DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC ĐỂ TÀI, GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI TẠI HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH LẦN THỨ V, NĂM 2012 – 2013