Danh sách các Giải pháp vào vòng Chung khảo
Danh sách các Giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ V, năm 2012 - 2013
Báo cáo số 35/BC-BTCHT, ngày 16/7/2013 báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ V, năm 2012 - 2013 (Từ tháng 1/2012 - 7/2013)
Quyết định số 34/QĐ - BTCHT ngày 16/7/2013 về việc tổ chức chấm điểm và xếp hạng các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ V, năm 2012 - 2013 LẦN THỨ V, NĂM 2012 – 2013